Obchodní podmínky

OBSAH:

1.   Úvodní ustanovení

1.1.              Identifikace prodávajícího
1.2.              Působnost všeobecných obchodních podmínek
1.3.              Definice a výklad pojmů

2.   Jednání o uzavření kupní smlouvy

2.1.              Nabídka zboží
2.2.              Objednávka zboží
2.3.              Potvrzení objednávky a vznik kupní smlouvy
2.4.              Aplikovatelné právo
2.5.              Obsah kupní smlouvy - vzájemná práva a povinnosti z kupní smlouvy
2.6.              Osobní odběr

3.   Odstoupení od kupní smlouvy

3.1.              Oprávnění odstoupit od kupní smlouvy oběma smluvními stranami
3.2.              Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím
3.3.              Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem
3.4.              Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím podnikatelem

4.   Smlouva o přepravě – dodání zboží  

4.1.              (bez nadpisu)
4.2.              Smlouva o přepravě
4.3.              Lhůty pro dodání zboží
4.4.              Způsob dodání zboží
4.5.              Přechod vlastnického práva a nebezpeční škody na zboží
4.6.              Prohlídka zboží kupujícím

5.   Ochrana osobních údajů, povinnost mlčenlivosti

5.1.              Souhlas se zpracováním osobních údajů
5.2.              Povinnost zachovávat mlčenlivost

6.   Závěrečná ustanovení

7.   Reklamační řád

     7.1.              Úvod
     7.2.              Převod vlastnictví ke koupenému výrobku
     7.3.              Zodpovědnost za vady
     7.4.              Záruční podmínky
     7.5.              Záruční lhůta
     7.6.              Klasifikace vad reklamovaných výrobků
     7.7.              Řešení reklamace
     7.8.              Náklady na reklamaci
     7.9.              Závěrečná ustanovení


1.   ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Identifikace prodávajícího  

1.1.1.   Prodávající je obchodní společností ALMISPORT s.r.o., se sídlem Osvobození 246, 793 51 Břidličná, IČO: 01716352, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 56506.

1.1.2.   Prodávající zajišťuje přímý nebo smluvní prodej nabízeného zboží, záruční servis.

1.2. Působnost všeobecných obchodních podmínek

1.2.1.   Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran upravuje jak kupní smlouva uzavřená mezi kupujícím a prodávajícím, tak tyto Všeobecné obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.2.2.   Kupující bere na vědomí, že Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, souhlasí s jejím zněním v plném rozsahu. Kupující uzavřením kupní smlouvy (objednávky) ztvrzuje, že se s Všeobecnými obchodními podmínkami předem seznámil a nemá k nim žádné výhrady.

1.2.3.   V případě odchylných ujednání kupní smlouvy od ujednání v těchto Všeobecných obchodních podmínkách má přednost ujednání uvedené v kupní smlouvě, ostatní ujednání Všeobecných obchodních podmínek tím nejsou dotčeny.

1.3.Definice a výklad pojmů

1.3.1.   Prodávající – společnost ALMISPORT s.r.o., identifikovaná v odst. 1.1.1. Prodávající je podnikatelem ve smyslu § 2 odst. 2 obchodního zákoníku, a je-li druhou stranou kupní smlouvy spotřebitel, je prodávající vždy považován za dodavatele ve smyslu § 52 odst. 2 občanského zákoníku (osobu, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti);

1.3.2.   Kupující - spotřebitel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a je považována za spotřebitele ve smyslu ust. § 52 odst. 3 ObčZ;

1.3.3.   Kupující - obchodní partner (podnikatel) – osoba je ve smyslu § 2 odst. 2 ObčZ, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti;

1.3.4.   Podstatné porušení smlouvy – je takové poručení smluvních povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy, jestliže strana porušující smlouvu věděla v době uzavření smlouvy nebo v této době bylo rozumné předvídat s přihlédnutím k účelu smlouvy, který vyplynul z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, že druhá strana nebude mít zájem na plnění povinností při takovém porušení smlouvy;

1.3.5.   Přechod nebezpečí škody na zboží  - je takový přechod odpovědnosti za škody na zboží jako ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci, a to bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo;

1.3.6.   Dodání zboží - za dodání zboží se rozumí předání zboží dopravci k odeslání na místo určení popřípadě osobní převzetí věci;

1.3.7.   Zboží – movité věci nabízené na internetovém obchodě, předmět kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím;

1.3.8.   Skladové zboží – zboží označeno v nabídce jako „skladová položka“, které je v době uzavření kupní ceny na skladě prodávajícího;

1.3.9.   Zboží ve výprodeji - jedná se o zboží, které je viditelně označeno jako "výprodej" a pokud je takhle nabízeno z důvodu jakékoliv vady, musí být u každého takového výrobku specifikována uvedená vada v popisu produktu. Vada nesmí mít vliv na funkčnost daného výrobku. Tyto výrobky jsou nabízeny s maximální slevou a na uvedené vady se nevztahuje se záruka.

1.4.0.   Dárek - dárkem se rozumí zboží nebo služba, která je kupujícímu nabízena zdarma při splnění určitého limitu celkové částky objednávky nebo se jedná o výrobek, který je příbalem k určitému produktu. Takto nabízený produkt je vždy označen ikonou "dárek" a dárek je specifikován v popisu produktu. Na dárek se nevztahuje záruka a nelze jej reklamovat.

1.4.1.   Důvěrné informace - veškeré údaje a informace, které se strany v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy dozví a které tímto budou zpřístupněny, přičemž tyto informace nebudou mít povahu běžně veřejně přístupných informací.

2.   JEDNÁNÍ O UZAVŘENÍ KUPMÍ SMLOUVY

2.1.Nabídka zboží

2.1.1.   Veškeré zboží, které prodávající nabízí, je uveřejněno na internetových stránkách elektronického obchodu (dále jen e-shop) www.almisport.cz v jednotlivých kategoriích a podkategoriích dle druhu zboží. Vystavení zboží na těchto stránkách je výzvou k podání objednávky, není určeno určitým adresátům a není právně závazné. Vystavením zboží na internetových stránkách e-shopu prodávající nezaručuje jejich dostupnost - skladové zboží.

2.1.2.   Dostupnost zboží sděluje prodávající kupujícímu až na základě jeho objednávky (nabídka k uzavření kupní smlouvy). Kupující má právo vzít svou objednávku (nabídku na uzavření kupní smlouvy) zpět, sdělí-li prodávající, že zboží již není dostupné.

2.1.3.   Veškeré zboží je charakterizováno stručným popisem, názvem výrobku a cenou včetně DPH. U každé položky je zde uvedena informace „doba dodání“ nebo popřípadě „dostupnost“.

2.2.Objednávka Zboží

2.2.1.   Kupující, který má zájem zboží zakoupit, toto zboží kliknutím na odkaz „vložit do košíku“ vloží do virtuálního nákupního košíku e-shopu. Poté může pokračovat v nákupu dalšího zboží. Veškeré zboží, které vložil do nákupního košíku, může kupující zkontrolovat kliknutím na ikonu nákupního košíku v levé horní části e-shopu v internetovém prohlížeči. Zde si může kupující prohlédnout veškeré položky nákupu, zkontrolovat jejich množství a ceny včetně DPH, tak i celkovou cenu za objednávku. Kupující má právo v této fázi nákupu odstranit položky z nákupního košíku, popřípadě změnit jejich množství, poté je nutné kliknout na "Aktualizovat počty kusů".

2.2.2.   Po provedené kontrole kupující zvolí typ dopravce včetně způsobu platby, vyplní své identifikační údaje, které jsou ve smyslu bodu 5.1 Všeobecných obchodních podmínek poskytovány se souhlasem kupujícího a dobrovolně, popřípadě zvolí i jinou adresu pro doručení a učiní nabídku na uzavření kupní smlouvy na vybrané zboží (objednávku) prostřednictvím kliknutí na tlačítko „Závazně objednat“. Pokud kupující nechce, aby mu byly pravidelně zasílány e-mailové novinky a akční slevové nabídky, zruší označení v okénku "Chci se přihlásit k odběru e-mailových novinek", která je součásti objednávkového formuláře.

2.2.3.   Veškeré objednávky učiněné kupujícím jsou jako návrh na uzavření kupní smlouvy právně závazné.

2.3.Potvrzení objednávky a uzavření kupní smlouvy

2.3.1.   Prodávající objednávku učiněnou kupujícím po přijetí potvrdí prostřednictvím e-mailové zprávy a následně je kupující průběžně informován o stavu objednávky až do jejího doručení. Nepotvrdí-li prodávající objednávku kupujícího ve lhůtě, má se za to, že objednávku nepřijímá.

2.3.2.   Potvrzení objednávky prodávajícím je akceptací návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy a kupní smlouva je okamžikem potvrzení objednávky uzavřena a stává se pro její strany právně závaznou.

2.3.3.   V případě záměru kupujícího zvolit osobní odběr zboží je rovněž nezbytné vytvořit objednávku přes objednávkový formulář na e-shopu, kde zvolí kupující možnost volby dopravy "Osobní převzetí", tudíž nelze učinit objenávku např.telefonicky. I v tomto případě je však nezbytné, aby objednávka kupujícího byla prodávajícím potvrzena e-mailem a termín přesného osobního převzetí bude prodávající s kupujícím telefonicky konzultovat. 

2.3.4.   Pokud se potvrzení (přijetí) objednávky vrátilo na emailovou adresu prodávajícího jako nedoručitelné, je toto přijetí objednávky právně neúčinné a kupní smlouva není platně uzavřena. Prodávající nezodpovídá za jakékoliv chybně vyplněné kontaktní údaje, v důsledku čehož mu potvrzení objednávky nemůže být doručeno.

2.4.Aplikovatelné právo

2.4.1.   Právní vztahy a všechna vzájemná práva a povinnosti se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanskýmzákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zos“), jsou-li stranami kupní smlouvy prodávající a kupující, který je ve smyslu ust. § 52 odst. 3 ObčZ spotřebitelem.

2.4.2.   Právní vztahy a všechna vzájemná práva a povinnosti se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObZ“) jsou-li stranami kupní smlouvy prodávající a kupující, který je podnikatelem jednajícím při uzavření objednávky v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti ve smyslu ust. § 261 odst. 1 ObZ.

2.4.3.   Pokud není výslovně těmito Všeobecnými obchodními podmínkami uvedeno, že se určité ustanovení použije pouze pro kupujícího – spotřebitele nebo naopak pro kupujícího – podnikatele, pak se tyto Všeobecné obchodní podmínky užijí na osobu kupujícího bez ohledu na to, zda jím je spotřebitel či podnikatel.

2.5.Obsah kupní smlouvy – vzájemná práva a povinnosti z kupní smlouvy

2.5.1.   Prodávající má povinnost dodat zboží kupujícímu a předvést na něj vlastnické právo k tomuto zboží. Kupující je povinen zaplatit za zboží sjednanou kupní cenu řádně a včas, dle ujednání v kupní smlouvě.

2.5.2.   Kupující je povinen uhradit kupní cenu způsobem sjednaným v kupní smlouvě. Způsoby úhrady kupní ceny jsou následující:
platba při dobírce – zaplacení kupní ceny prostřednictvím platby provozovateli poštovních nebo přepravních služeb při převzetí zboží, odeslaného na místo určené kupujícím,
převodem z účtu – zaplacením kupní ceny poukázáním na účet prodávajícího 107-4959840227/0100 vedeného u Komerční banky a pod variabilním symbolem - číslo objednávky, který prodávající sdělil v potvrzení objednávky, přičemž platí, že k zaplacení kupní ceny došlo dnem připsání částky na účet prodávajícího, a teprve po tomto datu má prodávající povinnost odeslat zboží kupujícímu na místo jím určené. Pokud nejsou v potvrzení objednávky sděleny informace k úhradě, je kupující povinen kupní cenu poukázat ve prospěch účtu č.107-4959840227/0100 vedeného u Komerční banky, s uvedením VS, kterým je číslo objednávky.
v hotovosti – zaplacením kupní ceny při osobním převzetí zboží.

2.6.Osobní odběr

2.6.1.   Okamžik uzavření kupní smlouvy v případě osobního odběru zboží kupujícím spadá v jedno s okamžikem převzetí tohoto zboží na výše uvedené adrese společnosti ALMISPORT s.r.o..  Ustanovení bodu 2.3. Všeobecných obchodních podmínek se v tomto případě neužijí. I v tomto případě je nezbytné, aby objednávka kupujícího byla prodávajícím potvrzena.

2.6.2.   Prodávající potvrzením objednávky sdělí kupujícímu, kdy bude zboží připraveno na prodejně k osobnímu odběru, a lhůtu k jejímu vyzvednutí. Nevyzvedne-li si kupující v této lhůtě zboží na adrese společnosti, toto právo mu zaniká.

2.6.3.   Je-li kupní smlouva uzavřená při osobním odběru na adrese sídla společnosti, nemá kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu dle bodu 3.3 Všeobecných obchodních podmínek.

3.   ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

3.1.Oprávnění odstoupit od smlouvy oběma smluvními stranami

3.1.1.   Obě strany kupní smlouvy, jak prodávající, tak kupující, mají právo od uzavřené kupní smlouvy odstoupit, pokud došlo k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, popřípadě výrazným změnám cen přepravy zboží, a strany se nedohodli na změně obsahu kupní smlouvy.

3.1.2.   Prodávající o změnách cen informuje kupujícího neprodleně po té, co se o nich sám dozvěděl.

3.2.Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím

3.2.1.   Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 10 dní ode dne, kdy byla objednávka zboží potvrzena, byl-li zvolen způsob úhrady kupní ceny převodem z účtu.

3.2.2.   Prodávající je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud kupující odmítne převzít zboží odeslané dobírkou. V takovém případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu účelně vynaložené náklady za odeslání zboží.

3.3.Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - spotřebitelem

3.3.1.   Kupující, kterým je spotřebitel, má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupí-li kupující v takovém případě od kupní smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu dodané zboží, včetně veškerého příslušenství a součástmi, a to zcela nepoškozené, včetně obalu výrobku.

3.3.2.   Odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dní musí být provedeno písemně a musí obsahovat identifikaci kupní smlouvy, zejména pomocí čísla objednávky, identifikace zboží, data učinění objednávky a data přijetí objednávky.

3.3.3.   Kupující bere na vědomí, že v souladu s ust. § 53 odst. 8 ObčZ není oprávněn od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dní odstoupit, pokud bylo zboží dle přání kupujícího upraveno nebo jinak přizpůsobeno jeho osobě.

3.3.4.   Kupující dále bere na vědomí, že právo na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dní zaniká, v případě, že zboží poškodil nebo i částečně spotřeboval.

3.3.5.   Pokud kupující po odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní nevrátil prodávajícímu  zboží kompletní, tj. se vším příslušenstvím a se všemi částmi, spolu s dokladem o koupi, stává se toto odstoupení právně neúčinné.

3.3.6.   Odstoupí-li kupující oprávněně od uzavřené kupní smlouvy, je prodávající povinen vrátit kupujícímu uhrazenou kupní cenu nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Prodávající je oprávněn odečíst si od vrácené kupní ceny zboží náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, zejména se jedná o náklady s balením, poštovným apod. Cena přepravného dle smlouvy o přepravě se nevrací.

3.3.7.   Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy v rozporu bodem 3.3.3., 3.3.4 a 3.3.5 Všeobecných smluvních podmínek, oznámí tuto skutečnost prodávající kupujícímu prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a bylo-li již zboží vráceno prodávajícímu, zašle prodávající toto zboží zpět na náklady kupujícího, ledaže toto zboží uskladní na náklady kupujícího ve smyslu ust. § 516 a násl. obchodního zákoníku o smlouvě o uložení věci.

3.3.8.   Veškeré náklady na vrácení zboží dle tohoto článku nese kupující. Zboží nelze vracet jeho zasláním na dobírku, takové zásilky nejsou prodávajícím vyzvedávány. K zásilce musí být vždy přiložen daňový doklad (postačí kopie), který kupující obdržel společně se zbožím.

3.3.9    Jestliže si kupující nevyzvedne nebo odmítne převzít zboží od přepravní společnosti, je povinnen zaplatit prodávajícímu vzniklé náklady, a to především za dopravné a balné. V opačném případě má prodávají možnost vymáhat tuto částku jako pohledávku dle platného zákona.

3.4.Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - podnikatelem

3.4.1.   Kupující, který je podnikatelem, má právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy, jen pokud je to ujednáno v kupní smlouvě nebo pokud mu takové právo vyplývá ze zákona.

3.4.2.   Kupující je zejména oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pro podstatné porušení povinnosti prodávajícího, vyplývající mu z kupní smlouvy, zejména je-li v prodlení s dodáním zboží déle než 21 dní ode dne potvrzení přijetí objednávky, mělo-li být zboží zasláno dobírkou, a déle než 21 dní ode dne přijetí platby na účet, měla-li být kupní cena uhrazena předem na účet prodávajícího.

4.   SMLOUVA O PŘEPRAVĚ - DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1.Ustanovení čl. 4 se použijí bez ohledu na to, je-li kupující spotřebitelem či podnikatelem.

4.2.Smlouva o přepravě

4.2.1.   Kupující při uzavření zboží uzavírá současně s Prodávajícím i smlouvu o přepravě. Na způsob uzavření Smlouvy o přepravě se přiměřeně použijí ustanovení o způsobu uzavření Kupní smlouvy dle čl. 2 shora.

4.2.2.   Uzavřením smlouvy o přepravě vyjadřuje kupující souhlas s poskytnutím přepravních služeb ihned po uzavření smlouvy.

4.2.3.   Na základě této smlouvy je povinen Prodávající zboží dopravit Kupujícímu do určeného místa - pouze v rámci České republiky.

4.2.4.   Prodávající je oprávněn užít k provedení přepravy i jiných fyzických nebo právnických osob; přitom odpovídá, jako by přepravu provedl sám.

4.2.5.   Cena přepravy (přepravné) za dopravu zboží je účtována v závislosti na níže zvoleném způsobu dodání zboží. Informace o cenových podmínkách dodání zboží jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu.

4.3.Lhůty pro dodání zboží

4.3.1.   Prodávající je povinen dodat skladové zboží kupujícímu nejpozději do 7 dnů ode dne připsání kupní ceny a ceny přepravy na účet prodávajícího, je-li dohodnut způsob úhrady kupní ceny převodem z účtu, nebo nejpozději do 7 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, byla-li sjednána úhrada kupní ceny a přepravného dobírkou.

4.3.2.   U každé položky zboží na e-shopu je uvedena doba dodání, přičemž dodací lhůty mimo-skladových položek jsou sjednávány individuálně, dle dodacích termínů dodavatelů, a to vždy e-mailem nebo telefonicky.

4.3.3.   Pro případ osobního odběru platí ustanovení bodu 2.6. Všeobecných obchodních podmínek.

4.4.Způsob dodání zboží   

4.4.1.   Způsob dodání zboží odpovídá zvolenému způsobu úhrady kupní ceny a přepravného. Jsou-li kupní cena a přepravné hrazeny převodem z účtu nebo dobírkou, pak je zboží kupujícímu dodáno, je-li prodávajícím předáno dopravci k doručení do místa určení. Je-li kupní cena hrazena hotově, pak je zboží dodáno kupujícímu osobně na adrese společnosti jeho převzetím.

4.4.2.   Pro celou Českou republiku je doprava zajišťována prodávajícím nebo smluvním kurýrem, kterým je Česká pošta, přičemž výběr typu dopravy (balík na poštu nebodo ruky) závisí na zvolení kupujícího při vytvoření návrhu kupní smlouvy - objednávky.

4.5.Přechod vlastnického práva a nebezpeční škody na zboží 

4.5.1.   Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího převzetím a zaplacením tohoto zboží.

4.5.2.   Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku předání zboží dopravci k odeslání do místa určení a v případě osobního odběru přechází toto nebezpečí na kupujícího okamžikem předání zboží.

4.6.Prohlídka zboží kupujícím

4.6.1.   Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí za účelem včasného zjištění vad zboží. Zjistí-li kupující na základě řádně a včas provedené prohlídky vady zboží, je povinen tyto vady prodávajícímu neprodleně oznámit.

4.6.2.   V případě kupujícího – podnikatele musí být prohlídka zboží učiněna s odbornou péčí, jinak se nepovažuje za řádně provedenou prohlídku zboží.

4.6.3.   V případě zjištění vad zboží se vzájemná práva a povinnosti stran kupní smlouvy řídí kupní smlouvou a Reklamačním řádem prodávajícího.

5.   OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, POVINNOST MLČENLIVOSTI

5.1.Souhlas se zpracováním osobních údajů

5.1.1.   Kupující, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu a dává souhlas ke shromažďování těchto údajů prodávajícím, a to za účelem zařazení kupujícího do evidence zákazníků a za účelem vedení této evidence, a za účelem archivace uzavřených kupních smluv. Osobní údaje kupujících jsou uchovávány v souladu s právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

5.1.2.   Rozsah poskytnutých osobních údajů zahrnuje zejména: jméno a příjmení osoby, obchodní jméno podnikatele - fyzické osoby, adresa bydliště či místo podnikání, telefon, emailová adresa.

5.1.3.   Účelem zpracování osobních údajů je vedení evidence registrovaných uživatelů za účelem jejich identifikace při přihlášení do systému internetového obchodu a archivace uzavřených kupních smluv po dobu 5 let.

5.1.4.   Osobní údaje kupujícího zpracovává prodávající prostřednictvím svých zaměstnanců, poučených o povinnostech při nakládání s osobními údaji, a tyto osobní údaje nebudou poskytnuty žádným třetím osobám mimo případy, kdy se jedná o zákonnou povinnost prodávajícího. Všechny výše uvedené osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení jejich pracovního poměru.

5.1.5.   Kupující má právo na přístup k osobním údajům, k jejichž zpracování udělil prodávajícímu souhlas, a má rovněž právo na opravu těchto údajů. Kupující potvrzuje, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a slouží pouze k nezbytné identifikaci strany kupní smlouvy. Kupující si je dále vědom všech svých práv ve smyslu § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

5.1.6.   Kupující si je vědom, že udělený souhlas se zpracováním osobních údajů dle tohoto článku je kdykoliv odvolatelný. Pokud má kupující v úmyslu udělený souhlas vzít zpět, je povinen tak učinit písemně vůči prodávajícímu jako správci osobních údajů.

5.2.Povinnost zachovávat mlčenlivost

5.2.1.   Prodávající a kupující jsou povinni zachovat mlčenlivost důvěrných informací, a to i po ukončení kupní smlouvy.

5.2.2.   Prodávající a kupující se vzájemně zavazují neposkytnout třetím osobám tyto důvěrné informace.

5.2.3.   Prodávající a kupující shodně prohlašují, že jsou si vědomi svých zákonných povinností vyplývajících jim z ust. § 17 a násl. ObZ, týkajících se ochrany obchodního tajemství, pokud byly smluvní strany vzájemně upozorněny na skutečnost, že konkrétní informace jsou předmětem obchodního tajemství.

6.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1.Bez ohledu na to, zda je kterákoli smluvní strana zahraničním subjektem, sjednávají prodávající a kupující volbu českého rozhodného práva ve smyslu ust. § 10 odst. 1 zákona č. 97/1963 Sb. o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů.

6.2.Současně je výslovně vyloučena aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

6.3.Prodávající provozuje přímý prodej zboží prostřednictvím internetového e-shopu, jakož i další způsoby prodeje zboží na základě živnostenských oprávnění a jeho činnost nepodléhá jinému povolení dle zvláštních právních předpisů.

6.4.Uzavřené kupní smlouvy jsou prodávajícím archivovány v elektronické podobě po dobu 5 let od jejich uzavření a nejsou veřejně přístupné.

6.5.Neplatnost jakékoliv části nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek nezpůsobuje neplatnost zbývajících částí a ustanovení Všeobecných obchodních podmínek.

6.6.Veškeré pozdější změny Všeobecných obchodních podmínek musí být učiněny pouze písemně a jsou účinné dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího.

6.7.Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.6.2013.

7.   REKLAMAČNÍ ŘÁD

 ALMISPORT s. r. o.,
se sídlem Břidličná, Osvobození 246, PSČ 793 51,  IČ: 01716352, DIČ: CZ01716352,
(dále jen „dodavatel“)

7.1. Úvod

Reklamační řád se týká reklamací vad výrobků prodaných dodavatelem na území ČR přímým obchodním partnerům (podnikatelům) nebo konečným spotřebitelům. Reklamační řád navazuje na tyto zákony: Obchodní zákoník ( §422-428 Vady zboží, §429-432 Záruka za jakost, §433-435 Právní vady zboží, §436-441 Nároky z vad zboží), Občanský zákoník (§619-627 Odpovědnost za vady prodaného zboží), Zákon č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

7.2. Převod vlastnictví ke koupenému výrobku
Dodaný výrobek zůstává ve vlastnictví dodavatele až do úplného zaplacení všech závazků zákazníka, vyplývajících z druhu a povahy kupní smlouvy. Zaplacením výrobku přechází na kupujícího vlastnictví ke koupenému výrobku. Při zásilkovém prodeji přechází vlastnictví na kupujícího převzetím a zaplacením výrobku na místě dodání. Při osobním odběru dochází k převodu vlastnictví ke koupenému výrobku okamžikem zaplacení ceny za vybraný výrobek. Do tohoto okamžiku může kupující vybraný výrobek vrátit na původní místo. Jestliže kupující svým zaviněním poškodí nebo zničí vybraný výrobek před převodem vlastnického práva, odpovídá kupující za škodu podle obecných zákonných ustanovení o odpovědnosti za škodu.

7.3. Zodpovědnost za vady
Zodpovědnost za výběr výrobků pro určitý účel a použití nese v plné míře kupující. Výrobky jsou baleny do obalů podle zvyklostí jednotlivých výrobců. Povinností kupujícího je prohlédnout si výrobek ihned při přebírání nebo dodání. Prodávaný výrobek musí mít požadovanou, popřípadě právními předpisy stanovenou jakost, množství, míru nebo hmotnost a musí být bez vad, zejména musí odpovídat závazným technickým normám. Zjevně viditelné škody vzniklé při transportu musí kupující hlásit okamžitě při přejímce výrobku a musí být neprodleně oznámen jejich druh a rozsah.
Dodavatel zodpovídá za vady, které má prodaný výrobek při převzetí kupujícím. Nejde-li o výrobky, které se rychle kazí, nebo o výrobky použité, zodpovídá dodavatel za vady, které se vyskytnou po převzetí výrobku v záruční době. Výrobek, který má zjevné vady, je nutno reklamovat okamžitě nebo v každém případě před jeho použitím nebo montáží, nejpozději však do 15-ti dnů od jeho převzetí. Výrobek, který má vady, které nebrání tomu, aby výrobku mohlo být užíváno k určenému účelu, je prodáván jen za nižší ceny, než je obvyklá cena bezvadného výrobku. Kupující je upozorněn, že výrobek má vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. U výrobku použitého nezodpovídá dodavatel za vady vzniklé jeho dřívějším použitím nebo opotřebením. U výrobku prodávaného za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadného výrobku, nezodpovídá dodavatel za vadu, kvůli které byla sjednána nižší cena - například produkty označené jako "II.jakost". Na produkty zdarma uvedené jako dárky, dále na produkty označené jako II.jakost nebo na příslušenství zdarma k nabízeným produktům nelze uplatnit reklamaci v žádném rozsahu.
Dodavatel neručí za správnost údajů o manipulaci, obsluze nebo provozu, pokud jsou uvedeny v prospektech, technických popisech nebo jiných návodech. Odpovědnost za tyto údaje přísluší výrobci, případně dovozci.
Výrobky musí být skladovány a musí s nimi být manipulováno pouze způsobem předepsaným výrobcem.

7.4. Záruční podmínky
Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé špatnou montáží, manipulací, nevhodným skladováním nebo přepravou prováděnou kupujícím, neodborným anebo nepřiměřeným zásahem, úpravou nebo demontáží, nevhodným použitím či extrémními provozními podmínkami, živelnou katastrofou, násilným poškozením, zanedbáním údržby. Záruka se nevztahuje na odchylky v barevných odstínech způsobených výrobou, nátěrovým materiálem, stárnutím, vlivem jiných než standardních provozních teplot v posilovnách nebo jiných zařízeních a jiného než doporučeného provozního prostředí a vlivem používání nevhodných ošetřovacích prostředků. Záruka zaniká v případě zásahu do výrobku neoprávněnou osobou. U výrobků identifikovatelných výrobním číslem je standardně přikládán záruční list. Záruční podmínky dle příslušného záručního listu výrobce mají přednostní platnost před obecnými podmínkami.

7.5. Záruční lhůta
Dodavatel poskytuje na výrobky záruční lhůtu uvedenou v záručním listě výrobce, jinak platí standardní záruční lhůta 2 roky. Záruční lhůta začíná běžet od data převzetí výrobku kupujícím, není-li v příslušném záručním listu výrobce uvedeno jinak. U výrobků identifikovatelných výrobním číslem, ke kterým je standardně přikládán záruční list, musí být toto datum vyznačeno v záručním listu. Práva z odpovědnosti za vadu výrobku, pro které platí záruční lhůta, zaniknou, nebyla-li tato práva uplatněna v záruční lhůtě. Doba od převzetí výrobku k reklamačnímu řízení do doby, kdy kupující po skončení opravy je povinen výrobek převzít, se do záruční lhůty nepočítá. Dojde-li k výměně výrobku, začne běžet nová záruční lhůta ode dne převzetí nového výrobku.

7.6. Klasifikace vad reklamovaných výrobků

 • 7.6.1. Reklamace vad zjištěných u obchodních partnerů (podnikatelů), kteří nejsou konečnými spotřebiteli výrobků
 • 7.6.1.1. Nekompletnost dodávky a zjevné vady zboží
 • 7.6.1.2. Ostatní vady zboží
 • 7.6.2. Reklamace vad zjištěných u konečných spotřebitelů výrobků
 • 7.6.2.1. Vady odstranitelné, tj. vady, které lze odstranit
 • 7.6.2.2. Vady neodstranitelné: vady, které nelze odstranit, a které brání řádnému užívání věci jako věci bezvadné vady, které lze odstranit, ale vyskytují se opětovně po opravě (tzn. při výskytu minimálně třetí stejné odstranitelné vady)

7.7. Řešení reklamace
Reklamace se uplatňují u dodavatele, u kterého byl výrobek zakoupen. Reklamaci nelze uplatnit na zboží zakoupené jako výprodejové se sníženou kvalitou, také na zboží označené jako II.jakost nebo na dárky zdarma. Dodavatel nepřijímá žádné další závazky ani jakékoliv další požadavky na náhrady škod vzniklých v souvislosti s vadou výrobku.

 • 7.7.1. Reklamace vad zjištěných u obchodních  partnerů (podnikatelů), kteří nejsou  konečnými spotřebiteli výrobků
 • 7.7.1.1. Kompletnost dodávky a zjevné vady zboží

Kupující je povinen prohlédnout dodané zboží s vynaložením odborné péče co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Kompletnost dodávky a zjevné vady zboží má kupující právo reklamovat u prodávajícího písemně do 15-ti dnů od jeho převzetí.

 • 7.7.1.2. Ostatní vady zboží

Řešení reklamace včetně nároků z ostatních vad zboží se řídí Obchodním zákoníkem. I v tomto případě je nutno vady zboží reklamovat u prodávajícího písemně, nejpozději do konce záruční doby.

 • 7.7.1.3. Zásady postupu v případě reklamace

Reklamovaný výrobek je zaslán kupujícím na jeho náklady dodavateli, kdy v případě uznání reklamace budou náklady na dopravu vráceny spolu s částkou za daný výrobek nebo při výměně zaslány na účet kupujícího. V případě neoprávněné reklamace budou veškeré náklady dodavatele účtovány kupujícímu. Po dohodě obou stran je možná i prohlídka výrobku u kupujícího, pokud je tato varianta vhodnější pro dodavatele i kupujícího, která musí být provedena do 21 dnů od uplatnění reklamace. Dodavatel je povinen sdělit své rozhodnutí o reklamaci do 30 dnů od jejího uplatnění.

 • 7.7.1.4. Kupující (reklamující) požaduje výměnu zboží

Výměna zboží přísluší kupujícímu pouze tehdy, když dodáním vadného zboží byla smlouva porušena podstatným způsobem a výrobek nebyl použit nebo namontován. Tento požadavek řešení reklamací musí být uplatněn ve lhůtě dle § 436 odst. 2 Obchodního zákoníku. Reklamující zajistí po dohodě s dodavatelem způsob a předání reklamovaného výrobku do místa jeho určení. Výrobek musí být do místa určení dopraven v původním obalu (výjimkou jsou pouze výrobky balené do fólie) v kompletním stavu včetně příslušenství tak, jak byl dodán ze skladu dodavatele prvnímu obchodnímu partnerovi. Dodavatele sleduje průběh reklamace a po vrácení výrobku reklamujícím zajistí dodání nového výrobku. Prodávají účtuje náklady na znovu odeslání nového vyměněného produktu kupujícímu, a to především balné a dopravné dle ceníku za dopravu ve formě dobírky. 

 • 7.7.1.5. Kupující (reklamující) požaduje dodání chybějícího množství zboží

Požadavek musí reklamující uplatnit u dodavatele. Při uznání reklamace oznámí dodavatel reklamujícímu způsob provedení zaslání chybějícího zboží.

 • 7.7.1.6. Kupující (reklamující) požaduje opravu zboží

Při uznání reklamace oznámí dodavatel reklamujícímu způsob provedení opravy.

 • 7.7.1.7. Kupující (reklamující) požaduje zaslání vadného či chybějícího dílu

Při uznání reklamace zajistí dodavatel reklamujícímu zaslání bezvadného či chybějícího dílu.

 • 7.7.1.8. Kupující (reklamující) požaduje slevu z prodejní ceny výrobku

Při uznání reklamace oznámí dodavatel výši poskytnuté slevy a formou dobropisu tuto slevu zrealizuje.

 • 7.7.1.9. Kupující (reklamující) požaduje odstoupení od smlouvy

Odstoupit od smlouvy lze pouze v případě, kdy je dodáním vadného zboží kupní smlouva porušena podstatným způsobem a odstoupení od smlouvy je uplatněno ve lhůtě dle § 436 odst. 2  Obchodního zákoníku. Odstoupení od smlouvy je dále možné v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží dle  Obchodního zákoníku. Postup je shodný jako při výměně výrobku – viz  bod 7.1.4.

 • 7.7.2. Reklamace vad zjištěných u konečných spotřebitelů výrobků

Jedná-li se o reklamovaný výrobek, který již byl smontován nebo použit, nesmí být do doby rozhodnutí o způsobu řešení reklamace demontován. Není-li v záručním listě uvedeno jinak, reklamace se uplatňuje zásadně u firmy, která výrobek konečnému spotřebiteli dodala.

 • 7.7.2.1. Vady odstranitelné:

Dodavatel dohodne s reklamujícím způsob řešení reklamace, popřípadě upřesní návštěvu servisního technika, který bude reklamaci řešit. Servisní technik, který reklamaci řeší, musí zapsat provedenou opravu do záručního listu výrobku a dále splnit všechny ostatní případné náležitosti uvedené v příslušném záručním listě.

 • 7.7.2.2. Vady neodstranitelné:

Pokud dodavatel při řešení reklamace zjistí, že výrobek vykazuje ve smyslu tohoto reklamačního řádu neodstranitelnou vadu, postupuje dále tímto způsobem:
dohodne s reklamujícím předání vadného výrobku, zároveň s uvedenými podklady:

 • záruční list výrobku (pokud byl u výrobku)
 • originální doklad o koupi výrobku s kupní cenou, pokud uživatel požaduje vrácení kupní ceny výrobku
 • požadavek na způsob řešení reklamace, t.j. výměnu výrobku za nový, nebo vrácení kupní ceny výrobku

Dodavatel s reklamujícím dohodne výměnu výrobku, nebo jeho zaslání při požadavku na vrácení kupní ceny výrobku. Výrobek musí být do místa určení dopraven v kompletním stavu včetně příslušenství takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození přepravou. Dodavatel sleduje průběh reklamace a při uznání reklamace zajistí dodání nového výrobku, nebo vrácení kupní ceny výrobku reklamujícímu.

7.8. Náklady na reklamaci
Náklady na dopravu výrobku před přijetím do reklamačního řízení nese kupující. V případě oprávněných reklamací nese náklady na opravu a dodávku zpět kupujícímu prodávající. V případě neoprávněné reklamace účtuje prodávající kupujícímu všechny náklady, které mu v souvislosti a vyřizováním reklamace vznikly.

7.9. Závěrečná ustanovení
Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu reklamačního řádu.
Společnost si vyhrazuje právo na změny Reklamačního řádu bez předchozího upozornění.